Tra cứu giá đất

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 14:43 PM  | View count: 5346
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:44 AM  | View count: 4119
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của...

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:36 AM  | View count: 4566
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số...

Quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019

Ngày đăng 30/05/2017 | 09:39 AM  | View count: 4199
Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đât của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí trong bảng giá các loại đất trên địa bàn...

Thị xã Gia Nghĩa năm 2013

Ngày đăng 02/02/2016 | 08:47 AM  | View count: 4326
Giá đất thị xã Gia Nghĩa năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2019

Ngày đăng 09/05/2016 | 03:04 PM  | View count: 4856
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá...