Chào mừng bạn đến với Website Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh Huyện Đăk Mil - Tỉnh Đăk Nông
Quy chế hội đồng trường PDF. In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 07:09

PHÒNG GD-ĐT ĐAKMIL     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR.THCS NGUYỄN CHÍ THANH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/QC-THCSNCT                        ĐăkMil,  ngày 5 tháng 03  năm 2012

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS

NGUYỄN CHÍ THANH

 

           Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-GD&ĐT ngày 6 tháng 1 năm 2012, của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đăk Mil về việc thành lập Hội đồng  trường THCS Nguyễn Chí Thanh;

           Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trư­ờng theo quy định của Điều lệ tr­ường Trung học, Hội đồng tr­ường THCS Nguyễn Chí Thanh  Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường như sau:

 1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trư­ờng.

           Hội đồng tr­ường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số;

           Nghị quyết hội đồng thông qua có hiệu lực khi đ­ược hai phần ba số thành viên dự họp nhất trí;

           Hiệu trư­ởng nhà trư­ờng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường. Khi Hiệu trư­ởng không nhất trí với Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng, phải báo cáo kịp thời xin ý kiến của phòng Giáo dục - Đào tạo. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên vẫn phải thực hiện theo Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường;

           Các thành viên hội đồng trư­ờng đ­ược quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của hội đồng.

           2.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng .

           (1) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;

           (2) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà tr­ường; giới thiệu ngư­ời với Hiệu tr­ưởng để bổ nhiệm  theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

           (3) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.

           3. Hoạt động của Hội đồng trường:

           (1) Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết;

           (2) Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai;

           (3) Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

            4.  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng.

           (1) Đồng chí: Trịnh Thị Thỏa - Hiệu tr­ưởng - Chủ tịch Hội đồng trư­ờng:

           Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về  xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trư­ờng; Chủ trì các hội nghị của hội đồng trư­ờng, đại diện cho Hội đồng trư­ờng thảo luận với các tổ chức, đoàn thể  những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trư­ờng.

           (2) Đồng chí: Trần Văn Vượng - Phó Hiệu tr­ưởng - Phó chủ tịch Hội đồng:

          Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến Chuyên môn, công tác Công đoàn và những vấn đề liên quan khác.

           (3) Đồng chí: Nguyễn Tiến Hạnh - Phó Hiệu trưởng -Phó chủ tịch Hội đồng:

           Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác cơ sở vật chất, chủ nhiệm, công tác an ninh trường học và những vấn đề liên quan khác.

           (4) Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Diệp - Thư ký hội đồng Sư phạm-Làm thư ký Hội đồng:

          Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt.

           (5) Đồng chí: Lương Vĩnh Phúc- Bí thư Chi đoàn thanh niên, làm Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên  và những vấn đề liên quan khác.

           (6) Đồng chí:  Nguyễn Phước - Tổ trưởng  Ngữ văn - Đoàn đội, Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học của tổ và những vấn đề liên quan khác.

           (7) Đồng chí: Trần Văn Pháp - Tổ trưởng Toán -Lý -Tin, Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học của tổ và những vấn đề liên quan khác.

           (8) Đồng chí: Hồ Ngọc Tấn - Phó CT công đoàn, Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Thể dục, Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm động viên CBVC thực hiện  tốt nhiệm vụ, tham m­ưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học của tổ và những vấn đề liên quan khác.

           (9) Đồng chí: Đặng Thị Thanh Tuyền - Tổ trưởng  Anh văn-MT, Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học của tổ và những vấn đề liên quan khác.

           (10)  Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền - Tổ trưởng Sử -Địa-Giáo dục- Âm nhạc, Làm ủy viên Hội đồng. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học của tổ và những vấn đề liên quan khác.

          (11) Đồng chí: Lê Thị Loan - Kế toán­  Tổ trưởng Văn phòng, Làm ủy viên Hội đồng.  Chịu trách nhiệm tham mư­u cho hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tổ mình phụ trách, công tác xã hội hoá giáo dục, chịu trách nhiệm cập nhật số liệu, in ấn tài liệu phục vụ cho các kỳ họp của hội đồng.

           5 . Hiệu lực của Quy chế.

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đ­ược Hội đồng tr­ường thống nhất thông qua, trong qúa trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì sửa đổi, bổ sung Hội đồng trư­ờng sẽ thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế.

 

  Nơi nhận:                                                                           T.M HỘI ĐỒNG

 - Phòng GD - ĐT ( B/C)                                                          CHỦ TỊCH

 - Thành viên HĐ                                                                         (Đã ký)

 - Lư­u HĐ – NT                                                                      Trịnh Thị Thỏa

                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 2 2016 06:45
 

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5
Thứ năm, 09 Tháng 5 2013
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 TT NGÀY/THÁNG NỘI DUNG GHI CHÚ 1 02/5 – 04/5 Học bình thường   2 06/5 – 11/5 Thi học kỳ II (đợt 2)... Đọc thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thứ sáu, 04 Tháng 7 2014
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Năm học 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015 như... Đọc thêm...
Kế hoạch tháng 4/2014
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014
  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2014 ( Triển khai ngày 4/ 4. 2014 )   A. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 I. Công tác tư tưởng chính... Đọc thêm...
Kế hoạch tháng 9/2013
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2013
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 Năm học 2013-2014   CHỦ ĐIỂM: “Truyền thống nhà trường, Thầy cô, bạn bè” I. Công tác... Đọc thêm...
LỊCH TRỰC TẾT
Thứ hai, 04 Tháng 2 2013
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ 2013  1. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 4.2 đến 16.2/2013.  2. Thành... Đọc thêm...
Sinh hoạt chính trị
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012
Chủ nhật, Ngày 09 tháng 12 năm 2012: Chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần nghị quyết TW 4.

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động ngoại khóa

 


Video hoạt động

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay189
mod_vvisit_counterHôm qua210
mod_vvisit_counterTuần trước1135
mod_vvisit_counterTháng trước3059
mod_vvisit_counterLượt đã truy cập184089

Liên kết Website