Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
22/06/2017 | 04:17  | View count: 7377

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp tận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo :

Giao các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 8 Chỉ thị nêu trên. Qua đó, xác định cụ thể từng nhiệm vụ trọng tâm của ngành để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/10/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các đơn vị thành kế hoạch chung của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017 để xem xét, ban hành.

H.N